Biografi Imam Syafi’i

Biografi Imam Syafi’i – Biografi dan sejarah tentang Imam Syafi’i telah dibukukan oleh banyak para ulama yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu kitab yang paling lengkap dan bagus adalah kitab Manaqib asy-Syafi’i karya Imam al-Baihaqi. Berikut ini adalah biografi singkat Imam Syafi’i yang lebih menekankan pada landasan-landasan dasar Imam Syafi’i dalam beragama.

imam syafi'i

Imam Syafi’i

Nama dan Nasab Imam Syafi’i

Imam Syafi’i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah SAW) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tua beliau pergi meninggalkan Mekkah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayah beliau jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah. Setelah itu beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan serba kekurangan. Pada usia 2 tahun, beliau bersama ibunya kembali ke Mekkah dan di kota inilah Imam Syafi’i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Kelahiran Imam Syafi’i

Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah (767-820 M) di Ghazzah, Palestina. Ada yang mengatakan di Asqalan. Hal ini tidak bertentangan karena Ghazzah dan Asqalan itu berdekatan. Ghazzah itu desanya sedangakan Asqalan itu kotanya.

Sifat-Sifat Imam Syafi’i

Beliau adalah seorang yang berparas tampan, berkulit putih, berperawakan tinggi besar dan berwibawa. Beliau dikenal dengan kedermawanannya dan keikhlasannya dalam berbuat kebaikan.

Guru-Guru Imam Syafi’i

Di antara guru-guru beliau yang terkenal adalah Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, Ismail bin Ulayyah, dan sebagainya.

Murid Imam Syafi’i

Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Humaidi, Abu Ubaid al-Qasyim bin Sallam, al-Muzaini, Rabi’ bin Sulaiman, Abdullah bin Abdul Hakam, Yusuf al-Buwaithi, dan sebagainya.

Pujian Para Ulama Kepada Imam Syafi’i

Abu Ubaid berkata, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih fasih, lebih cerdas, dan lebih menakjubkan daripada asy-Syafi’i.” Abu Tsaur berkata, “Kami tidak pernah melihat orang seperti asy-Syafi’i dan dia belum pernah melihat orang seperti dirinya.” Dawud bin Ali azh-Zhahiri berkata, “Asy-Syafi’i memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak pernah terkumpul pada selain dia, berupa kemuliaan nasabnya, keshahihan agama dan aqidahnya, kemurahannya, pengetahuannya (tentang) shahih dan lemahnya hadits, nasikh dan mansukhnya, hafalannya terhadap kitab, sunnah, dan siroh khulafa, dan bagusnya susunan tulisan-tulisannya.”

Muhammad bin Dawud berkata, “Tidak pernah dinukil dari seluruh masa hidup asy-Syafi’i bahwa dia mengucapkan kebid’ahan sedikit pun, tidak pernah dinisbahkan satupun kebid’ahan kepadanya, dan tidak pernah dikenal berbuat bid’ah, justru beliau dikenal sangat membenci ahli kalam dan ahli bid’ah.

Karya-Karya Imam Syafi’i

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Ashabul hadits tidak pernah merasa kenyang dengan kitab-kitab Syafi’i”.
Ali bin Madini berkata, “Hendaknya kalian membaca kitab-kitab Syafi’i.”
Di antara karya-karya beliau yang populer adalah: al-Umm, ar-Risa-lah, Jima’ul Ilmi, Ibthalul Istihsan, Ahkamul Qur’an, dan sebagainya.

Wafatnya Imam Syafi’i

Setelah perjalanan hidup yang penuh dengan ilmu dan dakwah, Allah SWT mewafatkan Imam Syafi’i di Mesir pada malam Jum’at setelah Maghrib dan dikubur setelah ashar pada hari Jum’at akhir Rajab tahun 204 H pada usia 54 tahun. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan memasukkan beliau ke surga. Aamiin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Laki-laki dengan cita-cita ingin menjadi seorang IT Professional dan ingin jadi dosen di ITS. Dia merasa beruntung di kelilingi keluarga yang baik dan sahabat-sahabat yang luar biasa.


Related Posts

2 Responses to “Biografi Imam Syafi’i”

  1. maillot de foot

    Jul 06. 2013

    Bookmarked!!, I like your website!

    Reply to this comment

Leave a Reply